8 kyu:

Uderzenia:

Seiken-Tate-Tsuki (Jodan- Chudan-Gedan)

Seiken-Jun- Tsuki (Jodan- Chudan-Gedan)

Seiken-Shita-Tsuki

Bloki:

Seiken-Morote-Chudan-Uchi-Uke

Seiken-Chudan-Uchi-Uke-Gedan-Barai

Kopnięcia:

Chusoku -Jodan-Mae-Geri

Chusoku -Jodan-Mae-Geri (bokiem)