7 kyu:

Uderzenia:

Tettsui-Oroshi-Ganmen-Uchi 

Tettsui-Komekami -Uchi

Tettsui-Hizo-Uchi

Tettsui-Mae-Yoko-Uchi (Jodan)

Tettsui-Mae-Yoko-Uchi (Chudan)

Tettsui-Mae-Yoko-Uchi (Gedan)

Bloki:

Seiken Mawashi Gedan Barai

Shuto Mawashi Uke